Cancel Preloader

Niet alleen omdat er sprake is van woningnood, maar ook omdat er economisch zwaar weer voor de deur staat, ervan uitgaande dat er iets klopt van de verschillende voorspellingen van planbureaus en banken. En dat juist investeren in woningbouw (en energietransitie) volgens het Centraal Planbureau (CPB) dé manier is om de Nederlandse economie op gang te houden. Het is goed voor de werkgelegenheid, goed voor al die mensen die een betaalbaar huis zoeken en goed voor de economie.

NVM vindt dat het Rijk de regie moet pakken in het dossier woningbouw. Te lang zijn er verkeerde keuzes gemaakt. Nu vragen we om aan de slag te gaan met grote uitdagingen door:

  • tijdelijk risicodragend mee te investeren bij gebiedsontwikkelingen, bijvoorbeeld vanuit een nationaal grondinvesteringsfonds. Die investeringen worden na een periode van 5 tot 15 jaar terugverdiend in de vorm van grondopbrengsten;
  • de verhuurderheffing moet worden verminderd cq de opbrengsten daarvan worden
    benut om de nieuwbouw van sociale huurwoningen aan te jagen in plaats van dat het vermogen uit de sector verdwijnt;
  • het ruimer beschikbaar stellen van startersleningen, het tijdelijk verhogen van de NHG-grens, het tijdelijk afschaffen van de overdrachtsbelasting en het verruimen van de tijdelijke aftrekbaarheid van dubbele hypotheeklasten.

Dergelijke maatregelen maken het onder andere voor starters gemakkelijker de koopmarkt te betreden, waardoor doorstroming – ook naar de nieuwbouw – van onderop op gang wordt gehouden.

De petitie voorafgaand aan het kamerdebat later vanmiddag werd overhandigd aan enkele Tweede kamerleden: Carla Dik-Faber (CU), Jessica van Eijs (D66), Daniël Koerhuis (VVD), Julius Terpstra (CDA), Henk Nijboer (PvdA) en Paul Smeulders (GroenLinks).